Koronasertifikat med QR-kode

Når kan arbeidsgiver kreve at ansatte viser koronasertifikat?

I dagens smittesituasjon har koronasertifikat blitt høyaktuelt. I regjeringens pressekonferanse fredag den 12. november 2021 fremkom det at kommunene ble gitt myndighet til å innføre koronasertifikat.

Også på arbeidsplasser er spørsmålet om koronasertifikat aktuelt; altså om arbeidsgiver i en periode kan kreve av de ansatte at de fremviser koronasertifikat. Et koronasertifikat vil som hovedregel bety dokumentasjon på at den ansatte er vaksinert, eller har tatt test innen 24 timer som viser at den ansatte er smittefri, eventuelt at den ansatte har hatt korona innenfor de siste 6 månedene.

Dette handler om arbeidsgiveres adgang til kontrolltiltak i virksomheten som er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Bestemmelsene her må ses i sammenheng med at det er arbeidsgiver som har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø. I visse situasjoner kan et slikt kontrolltiltak være et helt nødvendig tiltak for at ikke andre ansattes liv og helse skal settes i fare. I andre tilfeller vil et slikt krav anses som et unødvendig kontrolltiltak, og dermed ikke lov.

Det er ikke lett å trekke denne grensen. Vi vil derfor ta deg gjennom reglene som gjelder for dette – for å klargjøre når og hva som skal til for at en arbeidsgiver kan kreve å få fremvist koronasertifikat.

Arbeidsmiljøloven – reglene om kontrolltiltak

Som navnet kontrolltiltak tilsier, dreier dette seg om tiltak arbeidsgiver benytter for å kontrollere ansatte. Dette kan omfatte en rekke forhold, som eksempelvis tidsregistrering, rustesting og ulike former for adgangskontroller. Krav fra arbeidsgivers side om at ansatte må fremvise koronasertifikat vil være et slikt kontrolltiltak etter loven.

Dersom arbeidsgiver skal kreve at ansatte viser frem koronasertifikat, eksempelvis for å komme tilbake til arbeidsplassen igjen, må lovens krav for kontrolltiltak være oppfylt. Det er to grunnvilkår; at tiltaket har en saklig begrunnelse knyttet til virksomheten og at det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for den ansatte.

Kravet om saklig begrunnelse for behovet for koronasertifikat

Dersom bedriften har et konkret behov for å hindre smitte og smittespredning på arbeidsplassen, kan være en slik saklig grunn.

På noen arbeidsplasser vil det være helt nødvendig at ansatte er vaksinert, for at ikke andre ansattes liv og helse skal settes i fare. Dette gjelder for eksempel på arbeidsplasser som leverer produkter eller tjenester til grupper som er særlig sårbare ved smitte av viruset. Private helseinstitusjoner vil som hovedregel være en slik arbeidsplass.

I andre tilfeller kan bedriften ha egne ansatte som er i risikogruppe for koronasmitte, eksempelvis arbeidsplasser med en stor del eldre ansatte eller ansatte med kronisk underliggende sykdom. Disse er særlig utsatt ved smitte, og dette må arbeidsgiver ta særlig hensyn til.

Etter arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å legge til rette for at arbeidsplassen skal være trygg, slik at ansatte ikke skal utsettes for fare herunder smittefare. Arbeidsgiver må i slike tilfeller vurdere hva som er nødvendig og best egnet tiltak for å hindre smitte på arbeidsplassen. Fremvisning av koronasertifikat ved oppmøte på kontoret kan være et slikt tiltak.

På andre arbeidsplasser kan arbeidsgivers behov for å kontrollere om ansatte er vaksinert være mindre. Eksempelvis på mindre arbeidsplass med ansatte som ikke er i noen risikogruppe, eller hvor de ansatte ikke har nærkontakt med andre mennesker. Arbeidsgiver kan likevel også i slike tilfeller ha et ønske om at ansatte viser frem koronasertifikat, for eksempel som et tiltak for å hindre smittespredning. I slike tilfeller må arbeidsgiver vurdere om andre mindre inngripende tiltak er tilstrekkelig for å hindre smittespredning først. Hvis det er tilfellet, kan ikke arbeidsgiver kreve fremvist koronasertifikat. Eksempler på slike mindre inngripende tiltak kan være hjemmekontor, fleksitid, avstand og/eller god hygienerutiner og lignende.

Det er også viktig å være oppmerksom på at arbeidsgiver kun kan kreve at ansatte viser frem koronasertifikat, så lenge det fortsatt foreligger saklig grunn for å gjøre det. Det betyr at eksempelvis lavt smittetrykk i kommunen, kan føre til at bedriften ikke lenger har slik saklig grunn. Da er det heller ikke lenger lov til å kreve at ansatte viser frem koronasertifikat på arbeidsplassen.

Belastningen av koronasertifikat for ansatte

Dersom bedrifter vil kreve at ansatte viser koronasertifikat, stiller loven videre krav om at dette ikke må være uforholdsmessig belastende for de ansatte. Det betyr at arbeidsgiver må vurdere om behovet for å hindre smittespredning er høyere, enn belastningen dette kan ha for de ansatte. Det som kan tenkes å være belastningen her, er at enkelte ansatte ikke er vaksinert og konsekvensene for den ansatte i form av opplevelse av stigmatisering og invasjon i ansattes privatliv.

Betydningen av dette vil naturligvis variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Sitter man for eksempel i et åpent kontorlandskap, så er det ikke alltid godt nok med bare håndsprit og avstandskrav for å hindre smitte. Det er ikke alltid mulig å holde stor nok avstand, i tillegg til at man gjerne tar på dørhåndtak og de samme tingene. Har man flere ansatte i risikogruppen, som ansatte med kroniske lidelser, vil derfor koronasertifikat for å hindre smittespredning veie tyngre enn eventuelle belastninger de ansatte opplever som følge av å fremvise koronasertifikat.

Dersom bedriften ikke greier å forhindre smitte på kontoret med de tiltakene man allerede har, kan dette også få økonomiske og driftsmessige konsekvenser for arbeidsgiver. Færre folk på jobb kan gjøre produksjonen vanskelig, og man mister kanskje muligheten til å gjennomføre møter med klienter eller andre brukere. Dette kan også være forhold som gjør at krav om koronasertifikat må veie tyngre enn eventuell belastning for de ansatte.

Det er likevel viktig at kravet om å vise frem koronasertifikat gjennomføres på en slik måte at belastningen for de ansatte ikke blir for stor. Dette kan for eksempel gjøres ved at det kun kreves grønt sertifikat og at det ikke kreves informasjon om sertifikatets gyldighet skyldes vaksinasjon eller hurtigtest. Det anbefales også at arbeidsgiver kun krever fremvist koronasertifikat, og ikke lagrer opplysningene på noen måte av hensyn til de ansattes personvern. På denne måten unngår man ansattes bekymring knyttet til personvernet av private helseopplysninger og de ansattes opplevelse av å bli stigmatisert.

Fremgangsmåten

Det stilles også krav om at arbeidsgiver involverer tillitsvalgte og informerer ansatte, før bedriften begynner å praktisere fremvisning av koronasertifikat.

Det betyr at arbeidsgiver må diskutere behovet for og hvordan kravet om fremvisning av koronasertifikat skal gjennomføres rent praktisk, med bedriftens verneombud eller andre valgte tillitspersoner før bedriften treffer beslutning om å gjøre dette. Denne drøftelsen bør basere seg på den til enhver tid oppdaterte informasjonen fra helsemyndighetene om smittesituasjonen.

Arbeidsgiver må også gi de ansatte informasjon. Dette gjelder informasjon om hvorfor bedriften vil kreve koronasertifikat, hvordan dette rent praktisk vil bli gjennomført og hvor lenge bedriften antar at dette kravet vil gjelde.

Videre må arbeidsgiver sammen med bedriftens verneombud eller valgte tillitsvalgte jevnlig vurdere om det fortsatt er behov for kravet om koronasertifikat. Dette fordi bruken av koronasertifikat aldri vil være aktuelt som noe annet enn en midlertidig ordning.

Ansatte som nekter å vise koronasertifikat

Det at ansatte nekter å vise koronasertifikat, hvor arbeidsgiver har adgang til å kreve dette, kan føre til at ansatte heller ikke utfører arbeidsoppgavene sine. Dette vil være et brudd på arbeidskontrakten. Ansattes som nekter å vise koronasertifikat i samsvar med instruks om dette, kan dermed risikere arbeidsrettslige reaksjoner på dette som for eksempel advarsel eller oppsigelse.

Der det er mulig, bør arbeidsgiver forsøke å få til en ordning som kan imøtekomme behovene for både arbeidsgiver og slike ansatte, før reaksjoner som oppsigelse vurderes. I slike tilfeller kan det for eksempel tilrettelegges for hjemmekontor eller for å opprette spesielle soner på arbeidsplassen som de ansatte må forholde seg til. Det kan også være et alternativ å tilrettelegge for å gi ansatte som måtte ønske det mulighet til å ta hurtigtester før de går inn i kontorlokalene.

Dersom du har behov for rådgivning i forbindelse med koronasertifikat på arbeidsplassen, er det bare å ta kontakt med oss!