1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Separasjon og skilsmisse

Likedeling

En hovedregel ved skilsmisse er at alt som inngår i felleseiet skal likedeles mellom ektefellene.

Ekteskapslovens regler er begrunnet i at ektefellene har et livsfelleskap som gir seg uttrykk i regler om at de økonomiske verdier som skapes under ekteskapet, er skapt i fellesskap ved innsats fra begge ektefellene. Alt som er anskaffet av verdier under ekteskapet kalles derfor for felleseiet – og dette skal likedeles. Begrepet felleseiet er et begrep som kun brukes i ekteskapsjussen. Innholdet i begrepet felleseiet er ikke det samme som begrepet sameie. Sameie er regler om at der flere personer betaler for en eiendel sammen, blir de også eiere sammen av denne eiendelen med slike andeler som tilsvarer betalingen i forhold til kjøpesummen eller anskaffelsesverdien. Sameie kan også etableres uten at det betales noe, dersom det inngås en konkret avtale om å eie noe sammen.

En hovedregel ved skilsmisse er at alt som inngår i felleseiet skal likedeles mellom ektefellene. Det betyr i praksis at eiendeler skal verdsettes, og gjeld skal trekkes fra. Verdien etter fratrekk av gjeld skal deles med like deler på hver ektefelle.

Hvilke eiendeler skal deles

Helt sentralt i det økonomiske oppgjøret – skifteoppgjøret – er å få satt tidspunktet for delingen. Dette kalles skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet er den datoen som bestemmer hvilke eiendeler og hvilken gjeld som inngår i det som skal deles.

Skjæringstidspunktet er den datoen ektefellene flytter fra hverandre, eller datoen for separasjonsbevilling; den av disse datoene som kommer først er den dato som settes som skjæringstidspunktet. Ved uklarhet med hensyn til hvilken av disse som kommer først, er det datoen på separasjonsbevillingen som gjelder.

Dersom man blir enig, kan skjæringstidspunktet settes til den dato man enes om.

Når man har fastsatt denne datoen, lager man en liste over alle eiendelene til begge ektefellene og all gjeld tilhørende hver av ektefellene. Det som skal deles er dermed eiendeler og gjeld hver ektefelle hadde på den dato man har fastsatt som skjæringstidspunktet. Her gjelder visse viktige unntak; det som er særeie og det som er verdier som går inn under skjevdeling skal ikke deles. Nærmere om dette nedenfor og i linkene i setningen foran.

Det spiller ingen rolle hvem som har anskaffet eiendelen eller hvem som er ansvarlig for gjelden. Alt av eiendeler og gjeld, altså alt av økonomisk verdi som tilhører hver av ektefellene eller begge skal med. Det betyr at eiendeler som anskaffes eller gjeld som stiftes dagen etter skjæringstidspunktet, ikke skal med på listen.